Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Figurka jelonek EX4152
Figurka jelonek EX4152

14,00 zł

11,38 zł

szt.
Zestaw Kosmos niebieski EX5968
Zestaw Kosmos niebieski EX5968

39,50 zł

32,11 zł

szt.
Regulamin
Regulamin Sklepu internetowego CukroweCzary.pl
 

§1
 
Postanowienia wstępne

 

1.       Sklep internetowy CukroweCzary.pl, dostępny pod adresem elektronicznym https://cukroweczary.pl prowadzony jest przez BMS-G Spółka z o.o. z siedzibą w Pawlikowicach 78, 32-020 Wieliczka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000124494 o kapitale zakładowym 2.060.000,00, NIP 6831968598, Regon 120256979.

2.       Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu. Regulamin został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a w szczególności o przepisy:

1)      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 15 poz.93 z późn.zm.)

2)      Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344)

3)      Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz.U. z 2020 poz.287)

4)      Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 poz.631 z późn.zm.)

5)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., przepisy art.6 ust.1 lit. B i f przepisy o Ochronie Danych Osobowych.

 
 
§2
 
Definicje
 
 
1.       Na potrzeby naszego Regulaminu doprecyzowano zawarte w Regulaminie definicje:
 1. 1)      Sprzedawca – BMS-G Spółka  z o.o.   z siedzibą w Pawlikowicach 78, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000124494, kapitał zakładowy 2.060.000,00, NIP 6831968598, Regon 120256979.

  2)      Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://cukroweczary.pl będący własnością Sprzedawcy.

  3)      Zamawiający – osoba fizyczna – w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której ustawa przewiduje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

  4)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5)      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

  6)      Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sklep za pomocą sieci Internet, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

  7)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skutkujące zawarciem umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron, dokonywane za pomocą Koszyka i poprzedzone wyborem Towaru, formą płatności oraz dostawy.

  8)      Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością modyfikacji danych zamówienia, a w szczególności ilości produktów.

  9)      Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu Danych, w tym danych osobowych Zamawiającego, w celu założenia Konta.

  10)   Dane – dane Zamawiającego, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia i/lub dokonania Rejestracji w Sklepie.

  11)   Konto – utworzony po dokonaniu rejestracji indywidualny panel Użytkownika, do którego ma on dostęp za pomocą loginu i hasła, umożliwiający m.in. dokonywanie zakupu Towarów.

  12)   Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto w Sklepie.

  13)   Odwiedzający –  każdy, kto przegląda zawartość strony internetowej Sklepu, w tym także Zamawiający i Użytkownik.

  14)   Cena – kwota należna Sprzedawcy z tytułu zakupu Towaru, wyrażona w złotych polskich i oznaczona jako kwota brutto, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT); cena nie zawiera Kosztów dostawy.

  15)   Koszty dostawy – koszty dostarczenia zamówionego Towaru, które ponosi Zamawiający.

  16)   Płatność – czynność polegająca na zapłacie należności z tytułu złożonego Zamówienia, obejmująca Cenę produktu/produktów oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

  17)   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.      

    

 

§3

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


 
1.       Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422).

2.       W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Odwiedzającego powinno mieć włączoną opcję plików „Cookies”.

3.       Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Sklepu, a w szczególności przed dokonaniem Rejestracji w serwisie, Odwiedzający zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

4.       Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

5.       Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu maja charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

6.       Odwiedzający powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji witryny Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

7.       Odwiedzający zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym w jakiejkolwiek formie.

8.       Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych za pomocą strony internetowej Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet. W celu zminimalizowania ryzyka zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków zabezpieczających komputer lub inne urządzenie Odwiedzającego przed ryzykiem wynikającym z korzystania sieci Internet.

9.       Nazwy handlowe, opisy, grafiki lub znaki towarowe, w tym także logo opublikowane na stronie Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

10.     Odwiedzający jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.§4

Konto 
1.       Konto powstaje wskutek dokonania Rejestracji w Sklepie.

2.       Rejestracja jest bezpłatna.

3.       Dokonanie Rejestracji w Sklepie, a co za tym idzie – utworzenie Konta nie jest obowiązkowe w celu złożenia Zamówienia. Zamawiający może dokonać zakupu w Sklepie bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta.

4.       Utworzenie Konta odbywa się poprzez dokonanie Rejestracji. Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

5.       W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu, pod adresem https://cukroweczary.pl , w panelu Rejestracja.

6.       W Formularzu rejestracyjnym należy podać m.in. następujące Dane:

1) imię,

2) nazwisko,

3) adres e-mail.

7.       Odwiedzający dokonujący Rejestracji zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych.

8.       Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego należy kliknąć w ikonkę „ Zarejestruj się”, dostępną pod formularzem w dolnym panelu witryny, co spowoduje przesłanie formularza oraz informacji w nim zawartych do Sprzedawcy, zaś na podany w Formularzu adres e-mail Użytkownika przesłana zostanie informacja potwierdzająca przesłanie Danych do Sprzedawcy ( link aktywacyjny).

9.       Po kliknięciu w link aktywacyjny, o którym mowa w pkt 8 §4, konto zostaje aktywowane.

10.     Hasło oraz login powinno składać się z wielkich i małych liter, zawierać cyfry i znaki specjalne.

11.     Posiadanie konta umożliwia klientowi w szczególności:

1) składanie zamówień

2) przeglądanie historii transakcji. 

§5

Złożenie zamówienia 
1.       Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Konta, po zalogowaniu przez Użytkownika lub też bezpośrednio – za pośrednictwem Koszyka i bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta.

2.       Każdorazowo złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

3.       Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, sposób dostawy oraz formę Płatności.

4.       Poprzez kliknięcie w przycisk „ Zamawiam” Zamawiający wyraża wolę związania się  umową zawieraną na odległość i akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz Cenę Towaru, a także zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.

5.       Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że klikniecie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty, powoduje powstanie po jego stronie względem Sprzedawcy obowiązku zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy.

6.       Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

7.       Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu złożenie Zamówienia i zawarcie umowy, przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenia dokonanego Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje Regulamin, określa cechy zakupionego Towaru oraz jego Cenę, a także wybrany sposób dostawy oraz należne Koszty dostawy, jak również termin zapłaty z tytułu dokonanego zakupu wraz ze wskazaniem danych niezbędnych do dokonania płatności. W potwierdzeniu Sprzedawca dodatkowo określa termin realizacji Zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w sposób w nim opisany.

8.       Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy oraz wzór Formularza  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.       Płatności Ceny wraz z Kosztami dostawy, Zamawiający dokona za pomocą jednej z dostępnych w Sklepie form płatności:

1) Przelew na konto bankowe,
Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

2) Za pobraniem,
Zapłata gotówką, kurierowi, przy odbiorze zamówienia.

3) Przelew online, karta płatnicza
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz płatności kartami jest Blue Media S.A.
Formy płatności elektronicznej, obsługiwane przez Płatności Shoper:

a) przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link),

b) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

c) BLIK,

d) Google Pay.

10.     Zamówiony towar, zamawiający otrzyma jedną z firm kurierskich: GLS lub InPost, bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu.

Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w placówce Sklepu, mieszczącej się pod adresem: BMS-G Sp. z o.o.  ul. Skrzyszowska 7, 33-100 Tarnów

11.     Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-5 dni roboczych - jeśli produkt znajduje się w magazynie.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Dla przelewów online, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

 §6

Prawo odstąpienia od Umowy 
1.       Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( tj. Dz. U. z 2014 poz. 827). Prawo odstąpienia o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

2.       Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie. Zamawiający może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.       Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy skierowanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.

4.       Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach Konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,   

c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) w których Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy pokrywa Zamawiający.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, zaś Strony zobowiązane są wzajemnie zwrócić to, co dotychczas świadczyły.

7.       Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu, który odstąpił od umowy, otrzymanie jego oświadczenia o tym przedmiocie oraz zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Zamawiającego  płatności, w tym także Koszty dostawy.

8.       Zwrot płatności oraz Kosztów dostawy, o którym mowa w ust.7 powyżej, za transakcję dokonaną przez Zamawiającego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku pozostałych form płatności, zwrot nastąpi poprzez przelew środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

10.       Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.     Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 1 powyżej, powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania ponad te, które mieszczą się w granicach zwykłego zarządu uszkodzeń oraz powinien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Koszty zwrotu ponosi Zamawiający.

12.     Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.     W przypadku stwierdzenia wad Towaru lub jego niezgodności z umową. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji.

 
 
 

§7

Postępowanie reklamacyjne


 
1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.       W przypadku niezgodności zakupionego Towaru z umową, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

3.       Reklamacje można składać:

a) Pisemnie, w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy: BMS-G Sp. z o.o.  ul. Skrzyszowska 7, 33-100 Tarnów

4.       Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację ( imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyn reklamacji oraz treści żądania, a także wskazanie formy udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towaru lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia ( jest od widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru, do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu ( np. paragonu lub faktury), przy czym nie jest to warunkiem jej rozpatrzenia.

5.       Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi w sposób wskazany przez Zamawiającego w reklamacji (tj. pisemnie lub mailowo).  W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten ulega wydłużeniu do 21 dni, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

6.       Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

7.       Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

8.       Reklamowany Towar należy dostarczyć do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami  produktów w transporcie.

9.       BMS-G Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego Towaru.

10.     Instrukcja obsługi towaru może być umieszczona na zewnętrznej stronie opakowania dostarczonego Towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

11.     Nie przyjmujemy żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych nam za pobraniem.

12.     Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ( szczegóły w §11).

 


§8

Gwarancja
 


 
1.       Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

2.       Do każdego Towaru dołączony jest dokument potwierdzający zakup będący, podstawą roszczeń gwarancyjnych.

3.       Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: wskazane przez Sprzedawcę , w siedzibie Sprzedawcy lub Producenta oraz w autoryzowanych punktach napraw gwarancyjnych.

 


§9

Odpowiedzialność
 
 

 
1.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet. 

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub poszerzenia zawartości Sklepu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu Sprzedawca zamieści uprzednio informację na stronie Sklepu.

3.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do Sklepu do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług, o czym zamieści uprzednio informacje na stronie Sklepu.

4.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych, w tym danych osobowych podawanych przez Użytkowników.

5.       Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu jest Sprzedawca.

6.       Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności.

 


§10

Dane Osobowe

 
 
1.       Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

(polityka-prywatności.html)

2.       Akceptacja regulaminu oznacza akceptację Klienta dla przetwarzania danych osobowych przez Administratora zgodnie z Polityką prywatności. (/polityka-prywatności.html)

 


§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania i dochodzenia roszczeń

 

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uoikik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uoikik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej  ( Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz.148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 


§12

Postanowienia końcowe

 

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywani zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca zamieści informację na stronie Sklepu.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.       Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium